Om retten til å søke bruksoverlating

Borettslagsloven s kapittel II regulerer overlating av bruken av boligen til andre, se §§ 5-3 til 5-10.

Her fremgår blant annet:

  • Andelseier må ha styrets godkjenning for å overlate boligen til andre.

  • Styrets godkjenning kreves ikke hvis andelseieren selv bor i boligen og overlater deler av boligen til andre – eksempelvis leier ut en hybel, eller lager et bofellesskap.

HOVEDREGEL FOR STYRETS GODKJENNING:

Overlating av bruken for opp til tre år (jf. § 5-5 i loven)

Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre opp til tre år dersom andelseieren selv, eller andelseierens ektemake, eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje, eller fosterbarn av andelseieren eller ektemaken, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene.

Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.

Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

UNNTAKSREGEL FOR STYRETS GODKJENNING:

Overlating av bruken med særlig grunn (jf. § 5-6 i loven)

Med styrets godkjenning kan andelseieren ellers overlate bruken av hele boligen dersom:

1. andelseieren er en juridisk person,

2. andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre

tungtveiende grunner,

3. et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje

eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen,

4. det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapsloven.

Godkjenning kan i disse unntakstilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.

Godkjenning kan som i hovedregelen nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.